Toimitusehdot

1. Sovellus

Nämä yleiset toimitusehdot ovat voimassa edellyttäen, ettei muuta ole kirjallisesti sovittu.

AVAINSANAT

Toimitusehdoissa käytetyillä termeillä tarkoitetaan:

“Ostaja” tarkoittaa yksityishenkilöä tai rekisteröityä yritystä / yhteisöä, joka hyväksyy myyjän laatiman tarjouksen ja sitoutuu ostamaan tarjouksessa määritellyt tuotteet / palvelut; yksityishenkilöä tai rekisteröityä yritystä / yhteisöä, jonka jättämän tilauksen on myyjä hyväksynyt.

“Luottamuksellinen tieto” tarkoittaa kaikkea myyjän myymiin tuotteisiin / palveluihin liittyvää tietoa; tietoa tuotteiden rakenteesta, suunnittelusta, materiaaleista (sekä mahdollisista tuotteeseen kohdistuneista muutoksista) sekä kaikista tuotteeseen liittyvistä tiedoista, jotka ovat tulleet ostajalle tiedoksi suullisesti, kirjallisesti tai muulla mahdollisella tavalla kaupanteon yhteydessä; luottamuksellinen tieto ei käsitä materiaalia, joka on julkistettu ja vapaasti tarjolla yleisön tiedoksi (paitsi jos tieto on julkistettu luvatta ostajan toimesta).

“Sopimus” tarkoittaa tuotteiden / palveluiden myynnistä ja ostosta tehtyä sopimusta. Mikäli ostos on niin pieni ettei siitä tehdä kirjallista sopimusta on suullinen sopimus myös sitova.

“Tavarat” tarkoittavat kaikkia myyjän myymiä tuotteita tai niiden osia

“Myyjä” tarkoittaa yritystä TeraSolar TerassiTarvike ., Y-tunnus 2258909-8, kotipaikka Pihtipudas, käyntiosoite Kojolantie 317, 44880 Muurasjärvi

“Palvelut” tarkoittavat kaikkia sopimuksessa määriteltyjä palveluita, joita myyjä saattaa ostajalle tarjota

“Toimitusehdot” tarkoittavat yleisiä toimitusehtoja sekä mahdollisia lisäehtoja, jotka on erikseen, kirjallisesti sovittu ostajan ja myyjän välillä.

“Kolmannen osapuolen tuotteet” tarkoittavat tuotteita, jotka eivät ole myyjän valmistamia, valmistuttamia tai kokoamia vaan ovat kolmannen osapuolen myyjälle jälleenmyyntiin toimittamia.

“Kirjallinen” käsittää sähköpostin, teleksin, kaapelin, faksin sekä vastaavat kommunikaatiot.

2. Sopimuksen tekeminen

Kaikkiin TeraSolar TerassiTarvike :n toimituksiin ja tarjouksiin sovelletaan vain näitä ehtoja. Muut ehdot ovat voimassa vain, jos TeraSolar TerassiTarvike on hyväksynyt ne kirjallisesti. Tämä koskee myös tilannetta, jossa asiakas vahvistaa TeraSolar TerassiTarvike Oy:n tekemän tarjouksen viittaamalla omiin liiketoiminta- tai ostoehtoihin. Ellei muista määräajoista ole sovittu, TeraSolar TerassiTarvike :n tekemät tarjoukset ovat voimassa kolme kuukautta tarjouspäivästä; jos tilaus poikkeaa tarjouksesta, tarjous ei ole voimassa vaan tilauksen hinta pitää uudelleen vahvistaa ennen tilauksen hyväksymistä.

3. Hinnat ja maksuehdot

Hinnastojen hinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja, joihin lisätään ALV 24% laskutuksen yhteydessä, toimitusehto on ”vapaasti varastosta” tai ”vapaasti tehtaalta”. TeraSolar TerassiTarvike pidättää oikeuden tarvittaessa muuttaa hintoja siitä etukäteen ilmoittamatta muuttuneiden markkinaolosuhteiden tai nousseiden kustannusten takia, mutta muita syitä poissulkematta. Aiempien tilausten hinnat eivät sido TeraSolar TerassiTarvike :ta lisätilausten yhteydessä.

Maksuehdot

Laskut maksetaan laskussa mainitun maksuehdon mukaisesti. Mikäli ostaja ei maksa laskua sen eräpäivään mennessä, on TeraSolar TerassiTarvike :lla oikeus vaatia viivästyneeltä ajalta kulloinkin voimassa olevan korkokannan mukaan laskettu viivästyskorko. Mikäli ostaja ei maksa laskuaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua eräpäivästä, on TeraSolar TerassiTarvike :lla oikeus purkaa kauppa ja noutaa tavara ostajan kustannuksella takaisin. Mikäli tavaran noutaminen on mahdotonta, on TeraSolar TerassiTarvike :lla oikeus vaatia ostajalta vahingonkorvausta sille aiheutuneesta välittömästä ja välillisestä vahingosta. Korvauksen suuruudella ei ole ylärajaa.

4. Toimitusehdot ja vaaranvastuun siirtyminen

Jos muusta ei ole sovittu, TeraSolar TerassiTarvike toimittaa tavarat tehtaalta suoraan tilaajalle. Lähetyskustannukset veloitetaan tilaajalta jos muuta ei ole sovittu, lähetyskustannus vahvistetaan tilauksen vastaanoton yhteydessä.

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle tämän otettua tavaran vastaan vapaasti varastossa taikka kun TeraSolar TerassiTarvike antaa tavaran rahdinkuljettajan haltuun toimitettavaksi ostajalle.

5. Toimitusaika/Viivästys

Toimitusajat/toimituspäivät sitovat TeraSolar TerassiTarvike :ta vain, jos ne on nimenomaan kirjallisesti vahvistettu.

TeraSolar TerassiTarvike on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta TeraSolar TerassiTarvike tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja TeraSolar TerassiTarvike :n toimitus tämän johdosta viivästyy, TeraSolar TerassiTarvike ei ole velvollinen korvamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

6.Ylivoimainen este

TeraSolar Terassi Tarvike ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio, tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö, tai muu sellainen este, jota TeraSolar TerassiTarvike ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, TeraSolar TerassiTarvike ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. TeraSolar TerassiTarvike ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

7. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei erikseen ole toisin sovittu.

8. Tavaran virheet

TeraSolar TerassiTarvike ei vastaa ostajan taikka kolmannen osapuolen tai tavaran aiheuttamista vahingoista. TeraSolar TerassiTarvike ei vastaa virheistä, jotka aiheutuvat vaaranvastuun siirtymisen jälkeen ilmaantuneista syistä.

Jos toimitus on joiltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä TeraSolar TerassiTarvike :lle 7 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Mikäli ostaja ei reklamoi TeraSolar TerassiTarvike :ta mainitun määräajan kuluessa, menettää ostaja oikeutensa esittää virheeseen perustuvia vaatimuksia.

9. Palautukset

Tuotteilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta.

10.Tuotevastuu

Tuotteita on käytettävä vain rakenteissa, joihin ne on tarkoitettu. Tuotteen käytössä on noudatettava TeraSolar TerassiTarvike :n antamia ohjeita sekä yleistä varovaisuutta. Sekä tuotevastuun että tuoteturvallisuuden osalta on ostajan annettava jälleenmyynnin taikka edelleen luovutuksen yhteydessä tuotetta koskevat tiedossaan olevat seikat uudelle ostajalle. Kaikki tuotevastuuseen ja tuoteturvallisuuteen liittyvät asiat on viivytyksettä saatettava TeraSolar TerassiTarvike :n tietoon kirjallisesti ja kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun ostajalla on ollut ensimmäinen tieto mahdollisesta vahingosta tai korvausvelvollisuudesta.

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

TeraSolar TerassiTarvike n ja ostajan väliset riidat ratkaistaan TeraSolar Terassi Tarviken kotipaikan käräjäoikeudessa. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

12. Salvatorinen lauseke

Jos vähintään yksi tämän sopimuksen ehdoista muuttuu laittomaksi tai pätemättömäksi tai mahdottomaksi pitää voimassa nykyisen lainsäädännön mukaan tai myöhemmin, se ei vaikuta muiden määräysten laillisuuteen. Tällöin sopimusosapuolet täyttävät pätemättömän ehdon toimimalla tavalla, joka vastaa mahdollisimman hyvin pätemättömän määräyksen tarkoitusta.